Privaatsus

KKT austab ja väärtustab kõrgelt oma kliente, seega on Teie privaatsus meile oluline. Käesolevates põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Sissejuhatus 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted austavad andesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada. 

Üldine 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) annab informatsiooni Andmesubjektide isikuandmete töötlemise kohta Alexelasse kuuluvates ettevõtetes. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, sh isikuandmete kaitse seadust ja EL isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. 

Sõltuvalt sellest, millise Alexelasse kuuluva ettevõttega Andmesubjekt suhtleb või soovib lepingulisse suhtesse astuda (sh lepingu-eelsete meetmete võtmine) või veebilehte külastab, on vastutavaks töötlejaks üks või mitu Alexelasse kuuluvatest ettevõtetest. Alexelasse kuuluvate ettevõtete nimikiri on leitav Alexela ettevõtete veebilehtedelt (nt https://www.alexela.ee/privaatsus/

Põhimõtete puhul on tegemist Andmesubjektile informatsiooni edastava dokumendiga, mis ei ole osa Alexelasse kuuluva ettevõttega sõlmitud lepingust. Põhimõtted kohalduvad kõikidele füüsilisest isikust Klientidele, Kasutajatele ja Külastajatele, kes külastavad Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehti, kauplusi, või astuvad või soovivad astuda Alexelasse kuuluva ettevõttega lepingulisse suhtesse. 

Lisaks käesolevatele põhimõtetele võib Alexelasse kuuluv ettevõte kehtestada veel eraldi täpsustavad või täiendavad isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis ei lähe vastuollu käesolevate põhimõtetega ning on õigusaktidega kooskõlas. 

Loomulikult hoiame Põhimõtteid ajakohasena ning Teile kättesaadavana Alexelasse kuuluvate ettevõttete veebilehtedel või Alexela kontoris (Roseni 11, Tallinn). Olulisematest muudatustest Põhimõtetes teavitame Andmesubjekte Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehe vahendusel või muul viisil. 

Mõisted 

Alexela on Alexela Group OÜ, AS Alexela, Kiviõli Keemiatööstus ja muud juriidilised isikud, millest Alexela Group OÜ omab otseselt või tütarettevõtete kaudu 50% vastava juriidilise isiku aktsiatest või osadest (vt ka jaotist Alexelasse kuuluvad ettevõtted). 

Klient on isik, kes on avaldanud soovi kasutada või kasutab või on kasutanud Alexelasse kuuluva ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid või on avaldanud soovi saada informatsiooni Alexelasse kuuluva ettevõtte poolt pakutavate teenuste kohta. 

Kasutaja on Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kellel Klient võimaldab kasutada Teenuseid Kliendi nõusolekul ja vastutusel Kliendi ja Alexelasse kuuluva ettevõtte vahel sõlmitud lepingu alusel või Klient lubab oma nimel kasutada Alexelasse kuuluva ettevõtte e-teenindusi või muid klienditeeninduskanaleid. 

Külastaja on füüsiline isik, kes kasutab Alexelasse kuuluva ettevõtte teenindus- või müügikanaleid (nt külastab Alexela ettevõtte e-teenindust, olenemata lepingulises suhtes Alexelasse kuuluva ettevõttega). 

Andmesubjekt on füüsiline isik (sh füüsilisest isikust Klient, Kasutaja või Külastaja), kelle kohta on Alexelasse kuuluval ettevõttel või ettevõtetel andmeid, mille alusel on võimalik füüsilist isikut tuvastada. 

Isikuandmed on info, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav. 

Anonüümsed andmed on info, mis ei ole seostatav konkreetse Andmesubjektiga, kuna Andmesubjekti tuvastamiseks vajaminev isikuandmed on eemaldatud. 

Töötlemine on igasugune isikuandmete tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, muutmine jne). 

Volitatud töötleja on isik või asutus või muu organ, kes töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Alexela kontserni kuuluva ettevõtte nimel (mh Alexelasse kuuluv ettevõte võib olla ka teise Alexela kontserni kuuluva ettevõtte volitatud töötleja). 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete töötlemise põhimõtetest, et tagada isikuandmete korrektne töötlemine. Alexelasse kuuluvad ettevõtted järgivad isikuandmete töötlemisel järgmiseid põhimõtteid: 

 • Isikuandmete töötlemine on Andmesubjekti suhtes õiglane, seadusega kooskõlas ja läbipaistev; 
 • Isikuandmeid kogutakse lähtuvalt andmetöötluse eesmärgist ehk täpselt sellisel hulgal, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks; 
 • Isikuandmeid kogutakse võimalikult minimaalselt; 
 • Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et esitatud andmed oleksid ajakohased ning õiged, selleks võetakse kasutusele vastavad meetmed, et ebaõige isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamatult; 
 • Isikuandmeid säilitatakse Andmesubjekti tuvastataval kujul seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks; 
 • Isikuandmeid töötleme viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ning selleks kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. 

Isikuandmete allikad 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted koguvad isikuandmeid järgnevatest allikatest: Andmesubjektilt, nt lepingu eelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, turunduspakkumiste nõusoleku võtmisel, päringute või taotluste esitamisel, e-teeninduste kasutamisel, kampaaniates osalemisel jne; 

Registritest, nt Äriregistrist, Rahvastikuregistrist, Eleringi andmevahetusplatvormist jne; 

Teistelt isikutelt, kes teevad Alexelasse kuuluva ettevõttega koostööd või pakuvad isikuandmete töötlemisega seonduvaid teenuseid. 

Milliseid isikuandmeid Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad 

Alexelasse kuuluvates ettevõtted on jaganud isikuandmed erinevatesse kategooriatesse, mis on järgnevad: 

 • Isikut tuvastavad andmed on näiteks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi number (nt pass, ID-kaart, juhiload), Alexela kontserni ettevõtte poolt edastatud salasõna; 
 • Kontaktandmed on näiteks: e-posti aadress, aadress, telefoninumber; 
 • Teenuse osutamisega seotud andmed on näiteks: lepingu täitmisega seotud andmed, teenuse tarbimisega seotud andmed, avaldused, päringud, kaebused, maksekäitumise info; 
 • Andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, milleks on näiteks: kampaaniates või mängudes võidetud auhinnad, kampaanias osalemise info; 
 • Andmed eelistuste ja rahuolu kohta on näiteks: küsitluste vastused, teadaolevad hobid, elustiili jne; 
 • Eriliigilised isikuandmed on järgmised: rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta (Alexelasse kuuluvate ettevõtete eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada, nt e-kirja kaudu kui Te neid meile ise edastate) ; 
 • Finantsandmed on andmeid näiteks: krediidi või kohustuste või tehingute kohta; 
 • Suhtlusandmed on näiteks: Kliendi suhtlus Alexelasse kuuluva ettevõttega telefoni teel, e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendus kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne. 

Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingu täitmiseks ja tagamiseks, nõusoleku alusel ning õigustatud huvi alusel. Juhul, kui andmeid töödeldakse lepingu raames, on isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid täpsustatud vastavas lepingus. 

Isikuandmete töötlemise eesmärkide selgitused oleme jaganud ära nelja õigusliku aluse alla, mis on järgnevad: 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted on seadustest tulenevalt kohustatud Andmesubjekti andmeid töötlema näiteks raamatupidamise eesmärgil, riigiasutuste päringutele vastamisel, järelevalveasutustele teabe edastamisel, Andmesubjektide teavitamisel tema isikuandmete töötlemise rikkumisest jne. 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid lähtuvalt isikuandmete töötlemise põhimõtetest ehk isikuandmeid töödeldakse (sh kogutakse) vastavalt eesmärgile ja nii minimaalselt, kui see on vajalik lepingu täitmise tagamiseks ja lepingu-eelsete meetmete võtmiseks. Nt pakkumise küsimisel Alexelasse kuuluvast ettevõttest töötleme peamiselt isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid ja suhtlusandmeid. Lähtuvalt pakkumise küsimisest võime töödelda pakkumise tegemiseks ka teisi Andmesubjekti andmeid, kui nende töötlemine (sh kogumine) on õigusaktidega lubatud. 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel üksnes sellises ulatuses ja eesmärgil, milleks on Andmesubjekt nõusoleku andnud. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult ja teadlikult, nt märgib lahtrisse linnukese, kinnitab telefoni vahendusel suuliselt nõusolekust (sh nõusoleku võtmine salvestatakse) turunduslike pakkumiste saamisest. Juhul kui Andmesubjektilt võetakse nõusolek Alexelasse kuuluvate ettevõtete ja nende koostööpartnerite turunduslike pakkumiste saamiseks, siis on muust tekstist selgelt eristatud. Samuti on isikuandmete töötlemise nõusolek selgelt eristatav teistel juhtudel, kui on vajalik nõusoleku võtmine. Andmesubjektil on alati võimalik nõusolek tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Alexelasse kuuluvale ettevõttele antud nõusolekut on võimalik tagasi võtta, saates e-kiri vastavale Alexelasse kuuluvale ettevõttele, kellele olete nõusoleku andnud. Turunduslike pakkumiste puhul on võimalik nõusolekust loobuda ka pakkumise lõpus olevat linki kasutades. 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid õigustatud huvi alusel, et pakkuda Andmesubjektidele paremaid teenuseid ja teenindust. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid üksnes juhul, kui seda on põhjalikult analüüsitud ja on tuvastatud, et Alexelasse kuuluv ettevõte leiab, et isikuandmete töötlemine sellisel viisil on vajalik ja kooskõlas Andmesubjekti põhiõiguste ja vabadustega. Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid õigustatud huvi alusel nt kontsernisisene andmevahetus, jälgimisseadmete kasutamine (nt vara kaitseks bensiinijaamades). 

Eeltoodu isikuandmete töötlemise näited õigustatud huvi alusel ei ole ammendavad. Võime isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel (nt lepingus viidatud eesmärkidel), kui see on õigusaktidega kooskõlas. 

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted edastavad või avalikustavad Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele (sh volitatud töötlejatele, riigiasutustele) üksnes ulatuses, mis on vajalikud Alexelasse kuuluva ettevõtte teenuse või teenusega seotud tegevuse osutamiseks või mille kohustus tuleneb õigusaktidest (peamiselt riigiasutustele). 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted edastavad või avalikustavad Andmesubjekti isikuandmeid ka Andmesubjektile endale. Selleks peab isik identifitseerima ennast viisi, mis on kooskõlas õigusaktidega. 

Teatud juhtudel on võimalik, et Alexelasse kuuluvad ettevõtted edastavad sinu isikuandmeid ka väljaspoole Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda . Sellisel juhul võetakse kasutusele õigusaktides viidatud meetmed, et tagada Teie isikuandmete töötlemise turvalisus ka nendes riikides. 

Isikuandmete säilitamine 

Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid seni, kuni seda õigusaktides ettevõttele pandud kohustus ette näeb või seni kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise põhimõtetega. 

Isikuandmete säilitamist reguleerivad erinevad õigusaktid ning mitmetel juhtudel võivad ühe isikuandmete kogumise puhul rakenduda mitu erinevat õigusakti. Nt õigusaktidest tulenevalt peab raamatupidamise andmeid säilitada 7 aastat. 

Isikuandmete säilitamise tähtajad ei rakendu anonüümsete andmete säilitamise puhul, kuivõrd anonüümsed andmeid ei käsitleta isikuandmetena. 

Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine Andmesubjekti kohta 

Profiilianalüüs on isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse Andmesubjekti teenuste ja toodete kasutamisharjumuste hindamiseks, nt analüüsida Andmesubjekti elektritarbimist, kütuse tarbimist,. Näiteks eelnimetatud juhtudel kasutatakse profiilianalüüsi paremate pakkumiste tegemisel, Klientide nõustamisel, tehingute kontrollimisel, riskijuhtimisel. Profiilianalüüs ja automaatsete otsuste tegemine aitab Alexelasse kuuluvatel ettevõtetel pakkuda andmesubjektile teenuseid tõhusamalt. 

Jälgimisseadmete kasutamine (videokaamerad) 

Alexelasse kuuluvate ettevõtete õigustatud huvi alusel kasutatakse Alexelasse kuuluvate ettevõtete kauplustes jälgimisseadmeid, st videokaameraid, eesmärgiga tagada isikute ja vara kaitse. Videosalvestuste vastutav töötleja on Alexelasse kuuluv ettevõte, kelle valduses kaamera asub. Videosalvestis säilitatakse maksimaalselt 30 päeva, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamine on vajalik seadusest tuleneva õiguse või kohustuse täitmiseks. 

Andmesubjekti õigused tema isikuandmete töötlemisel 

Õigus tutvuda oma isikuandmetega 

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mis on Alexelasse kuuluva ettevõtte kasutuses. Mh on Andmesubjektil õigus saada teavet, milliseid on Alexelasse kuuluvate ettevõtete isikuandmete töötlemise eesmärgid. Andmetega tutvumine on esitades nõuetekohane avaldus telefoni teel või e-posti kaudu. AS Alexela puhul on isikuandmetega tutvumine võimalik ka e-teeninduse kaudu. Alexelasse kuuluv ettevõtte vastab Andmesubjekti avaldusele 30 päeva jooksul. Põhjendatud vajadusel on võimalik vastamistähtaega pikendada 60 päeva võrra. 

Õigus isikuandmeid parandada 

Andmesubjektil on igal ajal õigus oma isikuandmeid parandada. Isikuandmete parandamisest tuleb isikuandmete vastutavat töötlejat ehk Alexelasse kuuluvat ettevõtet sellest nõuetekohaselt teavitada. AS Alexela puhul on isikuandmeid ka võimalik parandada e-teeninduse kaudu. 

Õigus piirata isikuandmete töötlemist 

Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, juhul, kui Andmesubjekt soovib: (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida isikuandmete kustutamist ehk Andmesubjektil on isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja Andmesubjekt soovib otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist; Isikuandmete töötlemise piiramise soovist tuleb teavitada nõuetekohaselt sellest Alexelasse kuuluvat ettevõtet. Teavitust on võimalik esitada e-posti teel või AS Alexela puhul läbi e-teeninduse. Isikuandmete töötlemise taotluse rahuldamine eeldab täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise. 

Õigus andmeid kustutada 

Andmesubjektil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui Alexelasse kuuluva ettevõtte käsutuses olevad isikuandmed ei ole vajalikud nende kogumiseesmärgi täitmiseks, isikuandmete töötlemiseks puudub õiguslik alus, isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul kohalduvates seadustes sätestatud juhul, välja arvatud olukorras, kus isikuandmete säilitamise kohustus tuleneb seadusest. Kustutamist on võimalik taotleda nt avalduse esitamisega e-posti teel. 

Õigus andmete ülekandmisele 

Andmesubjektil on õigus vastavalt õigusaktidele paluda oma isikuandmete ülekandmist teisele isikule. Võimaldame Andmesubjektile masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale edastada. Juhime tähelepanu, et andmete ülekandmine võimalik üksnes juhul, kui see on tehniliselt teostatav ehk teine isik on võimeline Andmesubjekti isikuandmeid ka vastu võtma. Isikuandmete ülekandmine on piiratud mitme tunnusega: 

 • Andmesubjektil on õigus saada isikuandmeid, mille on meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; 
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult isikuandmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult; 
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama kolmandate isikute õigustega privaatsusele. 

Õigus esitada vastuväiteid 

Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid mis tahes sinu isikuandmeid puudutava andmetöötluse suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. 

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet. 

Õigus pöörduda Alexelasse kuuluva ettevõtte või järelevalveasutuse ja kohtu poole 

Kui Andmesubjekt soovib saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemiste küsimustes või abi oma õiguste realiseerimisel, siis on Andmesubjektil võimalik pöörduda Alexelasse kuuluva ettevõtte poole veebis avaldatud kontaktandmete kaudu. 

Juhul kui Andmesubjekt arvab, et tema isikuandmetega on käitutud hooletult või Põhimõtetes toodu vastaselt, saab ta sellest teavitada Alexelasse kuuluvate ettevõtete andmekaitsespetsialisti aadressil andmekaitse@alexela.ee

Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete kaitsmiseks pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

Küpsiste kasutamine 

Küpsised ehk inglise k. Cookies on väikesed tekstifailid, mis neid kasutavaid veebilehe kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab veebilehitseja edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse parandamiseks. Üldjuhul on Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehtedel linke kolmandate veebilehtedele ja teenustele ning sotsiaalmeedia laiendusteele (nt Google Analytics ja Facebook). Need laienduse on peamiselt turunduse või statistika eesmärkidel loodud. Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele, seega soovitame Teil tutvuda sellisel juhul nende ettevõttete isikuandmete kaitse praktikatega. Juhul kui Alexelasse kuuluvad ettevõtted kasutavad küpsiseid, siis nende kohta leiate info nende veebilehelt või vajadusel pöörduda vastava ettevõtte poole muul viisil (e-kirja või telefoni teel).