Keskkonnale

Kiviõli Keemiatööstus on pikkade traditsioonidega, jõudsalt arenev ja keskkonnateadlik ettevõte, mille põhitegevus on olulisima kodumaise maavara – põlevkivi – töötlemine põlevkiviõliks. Ettevõtte tootmisprotsess on selle ajaloo vältel läbinud olulise arengu tunnelahjudest tänapäevaste õlitootmisseadmeteni.

Põlevkiviõli tootmise kui ressursi- ja energiamahuka ningolulise keskkonnamõjuga tegevuse puhul on tulemuslik keskkonnajuhtimine möödapääsmatu. Tootmisprotsessi nõuetekohane toimimine, keskkonnaseisundi ja saasteainete seire koos eesmärgipäraste leevendusmeetmetega hoiavad ära ülemäärase keskkonnamõju tekke.

Keskkonnajuhtimine

KKT teeb igapäevaselt pingutusi selleks, et oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju vähendada. Ettevõte on välja töötanud ja järgib keskkonnategevuste ja -investeeringute kava.

Keskkonnategevuste ja -investeeringute tulemuslikkust hindab KKT nii kohustuslike kui vabatahtlike seire- ja mõõtmistulemuste alusel. Tootmisprotsessi keskkonnamõjude vähendamiseks teeb ettevõte koostööd erinevate huvirühmade, ametkondade ja partneritega.

KKT tegutseb vastavalt ettevõttele väljastatud keskkonnalubade ja litsentside nõuetele.

2018 andsime käiku uue TSK seadmele paigaldatud elektrifiltri. Kogu investeering läks maksma 1,9 miljonit eurot. Elektrifiltri eesmärgiks on vähendada tolmu sisaldust õlitootmisseadmest väljuvas suitsugaasis ja parandada TSK seadme töökindlust. Elektrifiltri kasutusele võtmisel oli oluline positiivne mõju Kiviõli linna ja ettevõtte ümbruskonna välisõhu kvaliteedi paranemisele.