Tööohutus

Kiviõli Keemiatööstuses on kehtestatud üldised nõuded tööohutuse- ja töötervishoiualase tegevuse korraldamiseks.

Töökeskkonnaspetsialist teeb ohutu töökeskkonna loomiseks ning töötajate töövõime säilitamiseks koostööd ettevõtte juhtkonna, töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu, töötajate usaldusisiku ja töötervishoiu teenuse osutajaga

Kõigile ettevõtte töötajatele on vastavalt riskianalüüsi tulemustele tagatud isikukaitsevahendid. Ettevõttes toimub regulaarne sisekontroll, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ja täiendatakse riskianalüüsi.

KKTs korraldatakse perioodiliselt tööohutusalaseid juhendamisi ja koolitusi. Ettevõttes rakendatud tööohutuse nõuete täitmine on kohustuslik ka ettevõtte territooriumil tegutsevatele alltöövõtjatele.