Juhtimispõhimõtted

JUHTIMISSÜSTEEMI KESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Kiviõli Keemiatööstuse tegevuse peaeesmärgiks on keskkonnasäästlikult põlevkiviõli tootmine vastavalt hea tegevustava, töötervishoiu ja põlevkiviõli tootmine parima võimaliku tehnika põhimõtetele.

Peaeesmärkide saavutamiseks on Kiviõli Keemiatööstus juurutanud ja arendanud juhtimissüsteemi, mis hõlmab maavarade kaevandamist ja põlevkivi müüki, põlevkivist õlisaaduste tootmist ja müüki, soojus- ja elektrienergia tootmist sh soojusenergia müüki.

 

JUHTIMISSÜSTEEMI JUHTPÕHIMÕTTED:

  • pidevalt hindame oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju keskkonnalubades ja Eesti põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika kirjelduses sätestatud tingimuste järgi;
  • juurutame ja rakendame kaasaegseid tehnoloogiaid tootmisprotsesside keskkonnamõjude vähendamiseks;
  • kaasame töötajaid ohutuma töökeskkonna loomisse;
  • juurutame ja rakendame protseduure tehnoloogiliste ja tootmisprotsesside keskkonnamõju minimeerimiseks;
  • arendame ja koolitame oma töötajaid keskkonna ja tööohutuse küsimustes, et ohjata siseseid ja vähendada väliseid keskkonnaaspekte;
  • tagame meil ja meie heaks töötavate inimeste teadlikkuse töötervishoiu- ja -ohutuse nõuetest;
  • järgime ettevõttetegevusele rakenduvaid õiguslikke ja muid nõudeid;
  • toimime rahvusvahelisele standardile ISO 14001:2015 vastava juhtimissüsteemi alusel;
  • analüüsime ja parendame pidevalt oma tegevusi tulenevalt keskkonnaseire tulemustest;
  • teeme koostööd erinevate riigi ametkondadega, oma tarnijate ja klientidega tootmisprotsessi keskkonnamõjude minimeerimiseks.