Ohutusinfo

KKT on põlevkiviõli käitlemisest tulenevalt A-kategooria suurõnnetusohuga ettevõte. Peamised ohutegurid põlevkiviõli käitlemisel ettevõttes on tulekahju, keemiaõnnetus või plahvatus.

KKT teeb koostööd Ida-Päästekeskusega, tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks võimaliku õnnetuse tagajärgi. Ettevõte rakendab õnnetuste ärahoidmiseks kõikvõimalikke meetmeid ning tegutseb vajadusel päästeametiga kooskõlastatud hädaolukorra lahendamise plaanist.

Hädaolukorras teavitab Kiviõli Keemiatööstus koheselt päästeametit, keskkonnaametit ning ajakirjanduse ja oma kodulehe kaudu ka avalikkust.

Käitumisjuhised õnnetuse korral

  • Õues viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga
  • Siseruumides viibides sulge aknad ja uksed, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad, takistamaks mürgise suitsu sissepääsu ja tuule levitamist, liigu ohu ala siseruumidest välja.
  • Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon

Kannatanule abi osutamine

  • Teavita häirekeskust telefonil 112 või dispetšerit telefonil 527 (+372 5553 3527)
  • Suitsust tingitud tervisekahjustusega inimene toimeta värske õhu kätte või puhta õhuga ruumi
  • Aseta kannatanu lamavasse asendisse ja jälgi tema seisundit kuni meditsiiniabi tulekuni

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet KKT töökeskkonnaspetsialisti telefonil +372 5657 2514